Oppkjøpsanalyse (PPA) og verdivurdering

Står du ovenfor eller har du gjennomført et oppkjøp? Aprimo Rådgivning står klar til å hjelpe deg med oppkjøpsanalysen enten oppkjøpet er stort eller lite, om du følger IFRS eller N-GAAP. Vi bemanner prosjektene med en eller flere erfarne konsulenter etter ditt behov.

Aprimo Rådgivning har ekspertise til å gjennomføre verdivurdering og kjøpsprisallokering (PPA).

Står du ovenfor eller har du gjennomført et oppkjøp? Aprimo Rådgivning står klar til å hjelpe deg med oppkjøpsanalysen enten oppkjøpet er stort eller lite, om du følger IFRS eller N-GAAP. Vi bemanner prosjektene med en eller flere erfarne konsulenter etter ditt behov.

En virksomhetssammenslutning, enten den er gjennomført ved oppkjøp, fusjon eller på annen måte, kan kreve en oppkjøpsanalyse. Enkelt forklart er oppkjøpsanalysens formål å foreta en fordeling av kjøpesummen på de anskaffede eiendelene og overtatte forpliktelsene i henhold til oppkjøpsmetoden (overtakelsesmetoden). Hensikten med dette er å få innarbeidet oppkjøpet i regnskapet og kunne presentere de kjøpte eiendelene på riktig linje i balansen. Mange ulike begreper benyttes om hverandre. Vi har valgt å kalle det oppkjøpsanalyse, men Purchase Price Allocation (PPA), kjøpsprisallokering, kjøpesumallokering, merverdianalyse og merverdiallokering er også brukt.

Oppkjøpsanalyse

Aprimo Rådgivning har gjennomført en rekke oppkjøpsanalyser. Vi kombinerer metodikk, høy kompetanse innenfor regnskap og spesifikk bransje-/selskapskompetanse der det er hensiktsmessig. Vi leverer oppkjøpsanalyser både i henhold til IFRS og N-GAAP. En oppkjøpsanalyse kan skaleres etter ditt behov. Aprimo Rådgivning har erfaring fra både små og store prosjekter innenfor en rekke bransjer. Ofte erfarer vi at det er hensiktsmessig å bemanne disse prosjektene med bare en erfaren konsulent. Dersom situasjonen tilsier det har vi kapasitet til å sette på et team av konsulenter. Denne organiseringen av prosjektene medfører at vi er svært konkurransedyktige på pris.

Hvorfor oppkjøpsanalyse?

En oppkjøpsanalyse er ikke bare noe man må gjøre, men det er også noe man har nytte av. I tillegg til at det gjennomføres en analyse av hvordan kjøpesummen skal fordeles, herunder hva man har kjøpt, får man også belyst konsekvensene av fordelingen. Hvordan påvirkes de regnskapsmessige resultatene på kort og lang sikt? Den kortsiktige resultatmessige effekten av et beløp fordelt til varelager eller ordrereserve på den ene siden og varemerke på den andre siden kan være ganske formidabel og det er nyttig å være trygg på at det er utført en godt dokumentert fordeling.

Våre modeller kan også med enkle grep bygges om til å benyttes i senere tester av verdifall (impairment test) og analyser av hvor robust fordelingen av kjøpesummen er i forhold til fremtidige situasjoner som kan medføre nedskrivninger. Hvilke endringer i salg, marginer, renter osv tåler de balanseførte verdiene før det er nødvendig med nedskrivning? Dette er noe vi anbefaler gjennomført som en del av en oppkjøpsanalyse. Til sist vil rapporten som vi utarbeider være viktig og god dokumentasjon på transaksjonen i konsernregnskapet.

Aprimo Rådgivning leverer også tilgrensede tjenester hvor samme kompetanse og modeller kan anvendes. Dette omfatter test for verdifall (impairment testing) og verdivurderinger for eksempel i forbindelse med kjøp, salg, fisjon, fusjon, generasjonsskifte osv. Vi kan også bistå med finansiell modellering. Oppbygning av finansielle modeller er aktuelt ved oppkjøp, salg, refinansiering, omstilling, investeringsbeslutninger eller bare som en del av strategi-/planarbeidet og omfatter gjerne estimering av fremtidige resultater, kontantstrømmer og balanser langt frem i tid og under ulike scenarier.

Ta kontakt for en uforpliktende Prat!

Vi forplikter aldri kundene våre før de har bestemt seg for hvilken konsulent de ønsker å bruke.