Nyhetsbrev 4. kvartal 2019

Midt i kvartalet – et nyhetsbrev fra Aprimo Rådgivning
Med Midt i kvartalet ønsker Aprimo å gi deg en kort oversikt og oppsummering av de viktigste nyhetene de tre siste månedene.

I denne utgaven kan du lese om:

Kort oppsummering av den økonomiske utviklingen i Norge

Som i forrige kvartal går norsk økonomi fortsatt godt. Det er flere røde piler denne gang og spesielt kursen på norske kroner fortsetter å svekke seg. Det er sikkert til glede for de som har noe å selge til utlandet eller har investeringer der, men en ulempe for de som er avhengig av å kjøpe fra utlandet. Les mer om utviklingen i norsk økonomi i denne saken

Som i forrige kvartal ble økningen i fastlands-BNP på 0,7 %. Ifølge SSB var veksten særlig sterk i juli, mens den avtok i både august og september. For kvartalet samlet viste bygg/anlegg og industrien en nullvekst. De tjenesteytende næringene generelt økte med 0,6 % i tredje kvartal, mens lavere aktivitet innen forretningsmessig tjenesteyting, isolert sett, dempet kvartalsveksten.

Husholdningenes konsum økte med 0,4 % fra forrige kvartal. Varekonsumet hadde nullvekst i tredje kvartal. Dette skyldes særlig bilkjøp, som falt kraftig i juli og dermed trekker varekonsumet ned. Tjenestekonsumet vokste med 0,6 % i tredje kvartal. Det sterkeste bidraget kom fra hotell- og restauranttjenester samt kultur- og fritidstjenester. Økt forbruk på reiser i utlandet bidro også til utviklingen i konsumveksten i tredje kvartal.

Investeringene har økt med 4,8 % fra andre kvartal. Oljeinvesteringene økte med 3 % i kvartalet, mens fastlandsinvesteringene økte med 5,3 %. Investeringen knyttet til produksjon av elektrisitet forklarer mye av denne økningen, men industriinvesteringer og husholdningenes boliginvesteringer bidrar også til å trekke investeringsnivået oppover.

Sysselsettingsveksten avtok noe i tredje kvartal med en økning på 0,3 %. Veksten i sysselsettingen har avtatt i både bygge- og anleggsnæringen og i forretningsmessig tjenesteyting. Selv om sysselsettingen har økt så er arbeidsledigheten noe opp sammenlignet med forrige kvartal og i alt 109.000 personer er arbeidsledige, en økning på 12.000 sammenlignet med andre kvartal. Det er med andre ord blitt flere sysselsatte, men den tilgjengelige arbeidsstyrken har økt enda mer slik at det også har blitt flere arbeidsledige enn i forrige kvartal.

Renten på 10 års statsobligasjoner falt i tredje kvartal og har nå falt i tre kvartaler på rad. Den gjennomsnittlige 10 års statsobligasjonsrenten i tredje kvartal var 1,27 %. Inflasjonen fortsetter også å falle og har falt tre kvartaler på rad. Inflasjonen fra september 2018 til september 2019 var på 1,5 %. De to største elementene som står bak 12-månedersøkningen er en økning i flyprisene på 25,5 % og beregnet husleie for bolig med en prisoppgang på 1,8 %. Prisen på elektrisitet (inkludert nettleie) falt med 12 % i 12-månedersperioden. Prisveksten siste 12 måneder uten avgiftsendringer og energi var på 2,2 %, rimelig likt som i forrige kvartal. Den norske kronen svekket seg mot både svenske kroner, euro og amerikanske dollar i tredje kvartal. Hovedindeksen på Oslo Børs steg med 2,5 % i tredje kvartal og endte ved utløpet av kvartalet på 886,6.

Statsbudsjett og endringer i aksjelovene

Det er fremlagt et statsbudsjett uten store endringer som vedrører skatt og avgift. Enkelte endringer i aksjeloven som vi i et tidligere nyhetsbrev har kommentert, får ikrafttredelse fra 1. januar 2020.

Statsbudsjettet ble fremlagt 7. oktober 2019 og denne gang kom det ingen forslag om store endringer i skatte- eller avgiftslovgivningen. Stortingets behandling av statsbudsjettet er planlagt 13. desember 2019.

I nyhetsbrevet fra første kvartal 2019 redegjorde vi for et forslag til endringer i aksjeloven. Disse endringene gjaldt saksbehandlingen knyttet til godkjenningen av avtaler med selskapets nærstående. Slike avtaler må i dag godkjennes av generalforsamlingen, mens forslaget flyttet dette til styret. I tillegg ble det foreslått å endre selskapenes mulighet til å gi finansiell bistand knyttet til erverv av aksjer i selskapet. Forslaget innebar at det innføres et generelt unntak for finansiell bistand i forbindelse med erverv av aksjene hvis selskapet gjennom ervervet inngår i et konsernforhold med kjøper.

Disse reglene, som vi har omtalt tidligere, blir en del av aksjeloven fra 1. januar 2020.