Intern kontroll – forbedring av interne kontrollrutiner

Alle virksomheter bør ha den interne kontrollen på plass, men poenget er å ha en intern kontroll som er tilpasset virksomheten.

Aprimo Rådgivning har solid erfaring med intern kontroll og forbedring av interne kontrollrutiner

De fleste klarer å levere et regnskap ved årsslutt og gjennom året som i det alt vesentligste er riktig. Men er du sikker på at alle risikoområder er adressert? Kan det være at regnskapsavdelingen eller controller-apparatet bruker for mye ressurser på områder som ikke er viktige? Kan det være andre måter å gjøre tingene på som er mer effektive og som kan frigjøre tid i organisasjonen? En gjennomgang av alle eller utvalgte deler av regnskap- og økonomiprosessene kan gi deg svarene på disse spørsmålene. De kan ikke minst gi deg en trygghet på at organiseringen av økonomifunksjonen og kontrollnivået er tilfredsstillende.

Den interne kontrollen bidrar til virksomhetens måloppnåelse, men kan også oppleves som begrensende, byråkratisk og kostbar. Alle virksomheter bør ha den interne kontrollen på plass, men poenget er å ha en intern kontroll som er tilpasset virksomheten. Det er nettopp virksomhetens målsettinger og risikoen som truer måloppnåelsen som skal danne utgangspunktet for de kontrollaktiviteter og systemer som er i funksjon.

Innenfor området finansiell rapportering er det en ganske klar sammenheng mellom nivået på den interne kontrollen og effektiviteten i regnskapsproduksjonen og regnskapsavslutningsprosessen. En god intern kontroll eliminerer feilkilder og ressursbruken knyttet til identifikasjon og retting av feil går ned.

Konsulentene fra Aprimo Rådgivning har bred erfaring fra ulike intern kontroll-prosesser og fra begge sider av bordet. En gjennomgang av hele eller utvalgte deler av økonomiprosessene kan gi deg svaret på om alle relevante risikoområder er adressert, at regnskapsavdelingen og/eller controller-apparatet bruker ressursene riktig og til slutt om det kan være andre måter å gjøre tingene på som er mer effektive og som kan frigjøre tid i organisasjonen.

Ta kontakt for en uforpliktende Prat!

Vi forplikter aldri kundene våre før de har bestemt seg for hvilken konsulent de ønsker å bruke.