Nyhetsbrev 2. kvartal 2020

Midt i kvartalet – et nyhetsbrev fra Aprimo Rådgivning
Med Midt i kvartalet ønsker Aprimo å gi deg en kort oversikt og oppsummering av de viktigste nyhetene de tre siste månedene.

I denne utgaven kan du lese om:

Kort oppsummering av den økonomiske utviklingen i Norge

Etter å ha bremset litt opp i fjerde kvartal 2019 ble Norge rammet av Korona-pandemien og stengte ned 12. mars 2020. Dette hadde store konsekvenser for økonomien og de økonomiske størrelsene vi følger byr på interessant, dyster og historisk lesing. Les mer om hvordan 19 dager med nedstenging i første kvartal 2020 har påvirket sentrale økonomiske indikatorer.

Nasjonalregnskapet viser et fall i BNP for Fastlands-Norge på 2,1 % i første kvartal. Bildet er ganske sammensatt. For eksempel viser industriproduksjonen et fall på 1,5 % i kvartalet. Innenfor industrien viser næringene som er tett knyttet til oljeaktiviteten en kraftig nedgang, mens næringsmiddelindustrien opplevde vekst. Tjenesteytende næringer er hardt rammet av koronatiltakene og samlet falt disse med 2,6 % i første kvartal.

Samlet falt husholdningenes konsum med 4,2 % i første kvartal. Varekonsumet var ned med 1,3 % mens tjenestekonsumet var ned med 5,0 %, hvor spesielt konsumet av kultur- og fritidstjenester, passasjertransport, hotell- og restauranttjenester, barnehagetjenester og personlig tjenesteyting som for eksempel frisør og skjønnhetspleie ble redusert som følge av koronatiltakene. På grunn av reisebegrensningene falt nordmenns konsum i utlandet med 16,7 % i første kvartal.

Investeringene falt med 5,3 % i første kvartal. Nedgangen var bredt sammensatt.

Sysselsettingen var uendret sammenlignet med 4. kvartal 2019. Utviklingen var stort sett den samme i alle næringer, med unntak for overnatting- og serveringsvirksomhet hvor det var et mindre fall i sysselsettingen i første kvartal. Antall arbeidsledige går litt ned i første kvartal 2020 og i kvartalet var det 103.000 arbeidsledige en nedgang på 5.000 sammenlignet med fjerde kvartal 2019. Det er forventet at koronaen vil påvirke arbeidsledighetstallene negativt fremover.

Renten på 10 års statsobligasjoner falt i første kvartal og var i gjennomsnitt 1,22 %. Dette er det nest laveste gjennomsnittlige kvartalstallet vi har registrert de 4 årene vi har samlet inn data. Inflasjonen fortsetter fallet og faller nå for femte kvartal på rad. Prisøkningen fra mars 2019 til mars 2020 var på 0,7 %. Prisveksten siste 12 måneder uten avgiftsendringer og energi var på 2,1 %. Den norske kronen svekket seg mot både svenske kroner, euro og amerikanske dollar i første kvartal. Hovedindeksen på Oslo Børs falt med 24,1 % i første kvartal og endte ved utløpet av kvartalet på 707,1 rundt samme nivå som børsen hadde vår og sommer 2017.

 

Korona-oversikt – hvilke tiltak, utsatte frister mv gjelder?

En rekke ordninger er på plass i forbindelse med Korona-utbruddet og det kommer stadig nyheter om nye tiltak og endringer av allerede innførte tiltak. Vi har utarbeidet en oversikt over de tiltakene og nyhetene som er mest relevant for de fleste og som fortsatt er aktuelle i dag.

Fastsettelse og innsendelse av årsregnskap, avholdelse av generalforsamling

Fristene for fastsettelse av årsregnskap og avholdelse av generalforsamling er utsatt med 2 måneder. For regnskapspliktige med regnskapsår som avsluttes 31. desember er dermed fristen flyttet fra 30. juni til 31. august. I forbindelse med dette er også fristen for innsending av regnskapet til regnskapsregisteret utsatt med 2 måneder, slik at de med regnskapsår som avsluttes 31. desember må sende inn regnskapet til Regnskapsregisteret innen 1. oktober. Forslaget gjelder ikke for noterte selskap eller selskap underlagt tilsyn av Finanstilsynet. For selskap med avvikende regnskapsår gjelder egne frister.

Levering av skattemelding for næringsdrivende og selskaper

Fristen med innlevering av skattemelding for næringsdrivende og selskaper er utsatt fra 31. mai til 31. august. Det er ikke mulig å søke om ytterligere utsettelse og skatteetaten oppfordrer til å rapportere pliktige opplysninger så tidlig som mulig.

Utsatte betalingsfrister

Et av de første tiltakene som ble iverksatt var utsettelse av betalingsfrister for en del skatter og avgifter.

Arbeidsgiveravgift 2. termin 2020 med opprinnelig forfall 15. mai er utsatt til 15. august.
Arbeidsgiveravgift 3. termin 2020 med opprinnelig forfall 15. juli er utsatt til 15. oktober.
Forskuddsskatten for selskap (2. termin) med opprinnelig forfall 15. april er utsatt til 1. september.

Selskaper som opplever økonomiske problemer som følge av koronasituasjonen kan søke om utsatt betaling av de fleste skatte- og avgiftskrav. Det påløper imidlertid forsinkelsesrenter. Forsinkelsesrenten er satt ned fra 9,5 % til 6 % ut året. Søknad om betalingsutsettelse kan sendes inn fra 10. juni og utsettelse gis foreløpig bare frem til 31. desember 2020.

Reduksjon av avgiftssatser – skatteendringer

Arbeidsgiveravgiften skal midlertidig reduseres med 4 prosentpoeng for 3. termin (mai og juni 2020) med forfall 15. juli. Forfallet er utsatt til 15. oktober. Arbeidsgiveravgiftsgrunnlag og beregning av arbeidsgiveravgift skal innrapporteres på vanlig måte. Skatteetaten beregner hva den reduserte arbeidsgiveravgiften utgjør og sender ut krav på innbetaling før forfall for 3. termin.

Merverdiavgiftssatsen for persontransport, overnatting, kultur mv er redusert fra 12% til 6% fra 1. april til 31. oktober 2020.

Skattemessig underskudd i 2020 på inntil 30 millioner kroner kan motregnes mot skattemessig overskudd i 2018 og 2019. Til gode skatt kommer til utbetaling ved skatteoppgjøret for 2020 i 2021.

En startavskrivning for Innkjøp av avskrivbare driftsmidler som skal avskrives i saldogruppe d (personbiler, maskiner og utstyr) er foreslått. Startavskrivning er på 10 % og den normale satsen for saldogruppen er 20 % slik at totale skattemessige avskrivinger i investeringsåret blir 30 %. Endringsforslaget kan innebære statsstøtte i henhold til EØS-avtalen og dette må avklares med ESA. Forslaget er foreløpig ikke behandlet i Stortinget.

Regjeringen foreslo i starten av juni at verdsettelsesrabatten i formuesskatten for aksjer, driftsmidler mv økes fra 25 % til 35 % fra og med inntektsåret 2020. Forslaget ble behandlet og vedtatt i Stortinget 16. juni 2020. Andregangs behandling i Stortinget gjenstår.

Styremøter og generalforsamling kan avholdes uten fysisk møte

I slutten av mars ble det gitt forskrifter om unntak fra krav om fysiske møter med hjemmel i koronaloven. Den 27. mai ble disse forskriftene erstattet av en midlertidig lov.

Loven gjelder en rekke selskapsformer, herunder aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper.

Reglene innebærer at det ikke kreves fysiske møter. Dette gjelder styremøter og generalforsamlinger. Det er et generelt krav om at den alternative behandlingen av saker i styremøter skal være betryggende og at avholdelsen av generalforsamlinger uten fysisk møte er forsvarlig.

Loven gjelder frem til 1. november 2020.

Kontantstøtte for foretak med betydelig fall i omsetningen

Tilskuddet fastsettes ut fra hvor stor omsetningssvikten har vært og gir kompensasjon for en andel av foretakets faste uunngåelige kostnader. Kompensasjonsordningen gjelder i første omgang for mars, april og mai og støtten utgjør 90 % av definerte faste uunngåelige kostnader for foretak som er pålagt stengt av Staten og 80 % for andre foretak. Det søkes om støtte etterskuddsvis via en digital plattform. Den 17. juni åpnet portalen for søknader om tilskudd for mai måned. Egenandelen i ordningen er fjernet fra og med mai.

Ordningen er foreslått forlenget i tre måneder, til og med august, men slik at ordningen gradvis trappes ned ved å redusere støttegraden for juni og juli til 70 % og støttegraden for august til 50 %.

Permitterings- og lønnsstøtteordninger

Det ble gjort omfattende endringer i permitteringsreglene med virkning fra 20. mars. Herunder ble lønnspliktperioden redusert fra 15 til 2 dager for arbeidsgiver. Det er foreslått at lønnspliktperioden skal økes til 10 dager fra 1. september 2020. Forslaget er til behandling i Stortinget.

Det er foreslått en lønnsstøtteordning for bedrifter som tar egne permitterte tilbake i jobb ved inngangen til juli og august. Etter forslaget skal det gis et tilskudd per ansatt hvis bedriften har hatt et omsetningsfall på minst 10%. Støtten er på inntil kr 15.000 per person som er tatt tilbake fra permittering, men varierer med fallet i omsetning. Det legges opp til at det kan søkes om tilskuddet i ettertid. Forslaget er til behandling i Stortinget og ble vedtatt ved første gangs behandling 16. juni 2020. Tidspunktet for andre gangs behandling er ikke fastsatt.