Nyhetsbrev 3. kvartal 2019

Midt i kvartalet – et nyhetsbrev fra Aprimo Rådgivning
Med Midt i kvartalet ønsker Aprimo å gi deg en kort oversikt og oppsummering av de viktigste nyhetene de tre siste månedene.

I denne utgaven kan du lese om:

Midt i kvartalet – et nyhetsbrev fra Aprimo Rådgivning

11. september 2019
[lead]Med Midt i kvartalet ønsker Aprimo å gi deg en kort oversikt og oppsummering av de viktigste nyhetene de tre siste månedene.[/lead]

I denne utgaven kan du lese mer om:

Kort oppsummering av den økonomiske utviklingen i Norge

Fortsatt preges norsk økonomi av at det går bra selv om det er stor usikkerhet internasjonalt og tegn til at utviklingen stopper opp i viktige internasjonale økonomier. Siden vi startet våre nyhetsbrev og så nærmere på utviklingen i norsk økonomi i andre kvartal 2016 har det skjedd 4 ganger (av 12) at vi kun har en rød pil i oversikten vår. Les mer om utviklingen i norsk økonomi i denne saken.

Økningen i fastlands-BNP i andre kvartal ble på 0,7 %, samtidig som veksten i første kvartal ble oppjustert fra 0,3 % til 0,5 %. Det er en bred vekst dette kvartalet som omfatter industriproduksjon, annen vareproduksjon og tjenesteproduksjon. Varehandelen gikk imidlertid noe ned i andre kvartal etter sterke tall i første kvartal.

Husholdningenes konsum fortsatte veksten fra forrige kvartal. Varekonsumet vokste med 0,4 % og er hovedsakelig knyttet til kjøp av transportmidler samt blomster, planter og fritidsartikler. Tjenestekonsumet økte 0,7 % hovedsakelig med bidrag fra kultur- og fritidstjenester samt hotell- og restauranttjenester. Husholdningenes kjøp i utlandet falt med 1,1 % og bidro til å dempe den totale konsumveksten i andre kvartal.

Investeringene viser en økning på 2,8 % i andre kvartal. Petroleumsinvesteringene økte med 7,1 % i dette kvartalet. Det siste året har husholdningenes boliginvesteringer hatt en svak økning. I andre kvartal var den 0,9 %.

Det er fortsatt vekst i sysselsettingen og tallene viser en økning på 0,4 % i andre kvartal. Dette utgjør en økning på i underkant av 12.000 personer. Til nå i 2019 har veksten vært særlig sterk innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi og faglig, teknisk samt forretningsmessig tjenesteyting. Det har også vært sterk vekst i sysselsettingen innenfor bygge- og anleggsvirksomhet. Arbeidsledigheten falt og er med 3,4 % på det laveste nivået siden vi begynte med våre nyhetsbrev, andre kvartal 2016. I alt er 97.000 personer arbeidsledige, en nedgang på 11.000 personer siden forrige kvartal.

Renten 10 års statsobligasjoner fortsatte å falle i andre kvartal og den gjennomsnittlige renten i kvartalet var 1,6 %. Renten har falt i hver av kvartalets tre måneder. Inflasjonen faller også videre og prisendringen siste 12 måneder gikk ned fra 2,9 % i mars til 1,9 % i juni. Prisveksten siste 12 måneder uten avgiftsendringer og energi er på 2,3 %. Den norske kronen har i løpet av andre kvartal styrket seg sammenlignet med svenske kroner. I forhold til euro har kronen styrket seg helt marginalt. Når det gjelder amerikanske dollar så har kronen svekket seg for femte kvartal på rad. Utviklingen i hovedindeksen på Oslo Børs var rimelig flat i andre kvartal med en oppgang på 0,18 %.

Hvordan blir 2020?

Sommeren er over og mange er sikkert godt i gang med å legge planer og budsjetter for neste år. Vi har tatt en gjennomgang av de siste estimatene på viktige økonomiske størrelser som kan være nyttige i forbindelse med budsjettprosessen.

Ekspertene på området virker ganske enige om at veksten globalt bremser ned, men at en resesjon i de store økonomiene blir unngått. Utviklingen gjennom 2019 har vært positiv i Norge. Utviklingen har imidlertid vært oljedrevet og det forventes lavere aktivitet i denne sektoren fremover og for neste år mener mange at veksten vil avta. Blant annet som en følge av dette er det mye som tyder på at rentene vil holdes på lave nivåer fremover. Den 19. juni økte sentralbanken styringsrenten med 0,25 prosentpoeng til 1,25 % og uttalte samtidig at slik de vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli satt videre opp i løpet av året. I tillegg ligger det inne i sentralbankens anslag en ytterligere økning i 2020 og dermed en styringsrente på 1,75 %. Handelsbanken på sin side tror at rentetoppen nås på 1,25 %. Vi vet mer den 19. september da Norges Banks hovedstyre har møte og årets tredje pengepolitisk rapport blir offentliggjort.

Det antas at veksten i lønningene vil øke fremover. Dette skyldes vekst i sysselsettingen og et økt press på arbeidsmarkedet – rett og slett mangel på etterspurt arbeidskraft. Holdt sammen med en redusert inflasjon blir resultatet en økning i reallønnsveksten.

Det forventes en fortsatt svekking av den norske kronen i forhold til euro og amerikanske dollar utover i 2019. Dette skyldes usikkerheten i verdensøkonomien som gjerne medfører at det ikke blir like interessant å sitte med midler i små valutaer som den norske kronen. En rente som er høyere i Norge enn andre steder klarer ikke å oppveie for risikoen. Utover i 2020 regner ekspertene med at dette stabiliserer seg og at den norske kronen styrker seg noe mot euro og amerikanske dollar.

Vi har med stor interesse lest de følgende publikasjonene i forbindelse med utarbeidelsen av dette avsnittet: Norges Bank, Pengepolitisk rapport, juni 2019, Handelsbanken Capital Markets, Global macro forecast, 21. august 2019, Nordea, Economic Outlook, 3/2019, september 2019 og DnB Markets, Økonomiske utsikter, august 2019.

Konsernbidragsreglene foreslås utvidet

Forslag til endringer i konsernbidragsreglene er sendt på høring. Forslaget innebærer ingen reell endring, men oppfattes å være en lovfesting av gjeldende rett. Vi omtaler forslaget til endringer i denne saken.

Dagens konsernbidragsregler gjelder i hovedsak bare mellom norske selskap. EFTA domstolen kom i 2017 til at reglene var i strid med EØS-avtalen. Den 13. august i år sendte Finansdepartementet ut på høring et forslag til endring av reglene som tar hensyn til dette. Det foreslås at konsernbidragsreglene utvides til å omfatte dekning av endelig tap i et utenlandsk datterselskap som hører hjemme i en EØS-stat. For ikke å åpne for å redusere skattegrunnlaget i Norge for mye er fradragsretten for tap i utenlandske datterselskap ikke gjort mer omfattende enn det som er nødvendig for å oppfylle EØS-forpliktelsene. Dette vil si at regelen antagelig kun vil komme til anvendelse i sjeldne tilfeller. Det er foreslått en rekke vilkår for at konsernbidrag til utenlandsk datterselskap skal gi fradrag. Det er blant annet et krav om at datterselskapet skal likvideres.

Høringsfristen er 13. november 2019.

Frister for registrering i Foretaksregisteret

Foretaksregisteret publiserte 27. august årets frister for å få visse meldinger registrert innen årsskiftet. Har du en fusjon, fisjon, kapitalnedsettelse eller avvikling på gang, så begynner det å haste. Vi gjengir fristene i denne saken.

Elektroniske meldinger om vedtak om fusjon, fisjon, kapitalnedsettelse eller avvikling må være mottatt av Foretaksregisteret innen 20. oktober 2019.

Gjennomføringsmeldinger og andre meldinger som sendes inn elektronisk etter 12. desember kan være vanskelig for registeret å få registrert innen utgangen av året.

Meldinger på papir om vedtak om fusjon, fisjon, kapitalnedsettelse eller avvikling må være mottatt innen 1. oktober 2019.

Gjennomføringsmeldinger og andre meldinger på papir som kommer til Foretaksregisteret etter 30. november kan være vanskelig å få registrert innen utgangen av 2019.