Nyhetsbrev 3. kvartal 2018

Midt i kvartalet – et nyhetsbrev fra Aprimo Rådgivning
Med Midt i kvartalet ønsker Aprimo å gi deg en kort oversikt og oppsummering av de viktigste nyhetene de tre siste månedene.

I denne utgaven kan du lese om:

Midt i kvartalet – et nyhetsbrev fra Aprimo Rådgivning

18. september 2018
[lead]Med Midt i kvartalet ønsker Aprimo å gi deg en kort oversikt og oppsummering av de viktigste nyhetene de tre siste månedene.[/lead]

I denne utgaven kan du lese mer om:
 • Kort oppsummering av den økonomiske utviklingen i Norge
 • Hvordan blir 2019?
 • Kort oppsummering av den økonomiske utviklingen i Norge

  Norsk økonomi fortsetter i 2. kvartal 2018 å vokse moderat. Sysselsettingen øker også selv om veksten er dempet sammenlignet med foregående kvartaler. Se vår gjennomgang av utvalgte nøkkeltall for andre kvartal 2018 nedenfor.

  Nasjonalregnskapet for 2. kvartal 2018 viser en vekst i fastlands BNP på 0,5 %. I andre kvartal var veksten først og fremst knyttet til økt tjenesteproduksjon, særlig varehandel, forretningsmessige tjenester og informasjonsteknologi. Bygge- og anleggsvirksomheten bidro positivt til veksten i dette kvartalet etter en svak utvikling i forrige kvartal.

  Husholdningenes konsum økte med 1,1 % etter nærmest nullvekst i forrige kvartal. Hovedsakelig skyldes dette en vekst i varekonsumet med 1,5 % som igjen skyldes økt bilkjøp og matvarekonsum. Tjenestekonsumet fortsatte den stabile veksten og økte med 0,7 %.

  Investeringene økte kraftig i 2. kvartal etter et kraftig fall i forrige kvartal. Det er stort sett vekst i samtlige sektorer, men husholdningenes boliginvesteringer faller for tredje kvartal på rad. Petroleumsinvesteringene økte med 13,1 % i kvartalet etter en kraftig nedgang i forrige kvartal. Det ble levert 2 nye kampfly som bidro til økning i bruttoinvesteringene i offentlig forvaltning med 8,5 %.

  Sysselsettingen økte med 0,3 % eller om lag 7.000 personer i andre kvartal. Dette er noe lavere enn forrige kvartal og utviklingen kan tilskrives svakere vekst i sysselsettingen i offentlig sektor. Arbeidsledigheten er beregnet til 3,9 % ved utgangen av 2. kvartal og antall arbeidsledige er ca 108.000 personer.

  Gjennomsnittlig 10 årsrente på statsobligasjoner var nærmest uendret fra 1. kvartal, men falt med 0,02 prosentpoeng. Inflasjonen steg i 2. kvartal og prisene har i gjennomsnitt økt med 2,6 % fra juni 2017 til juni 2018. Den underliggende prisveksten, justert for avgiftsøkninger og energipriser, var 1,1 %. Det er med andre ord strømprisene som er den viktigste faktoren bak økningen i konsumprisen. Den norske kronen styrket seg i forhold til svenske kroner og euro, men svekket seg i forhold til USD. Hovedindeksen på Oslo Børs endte på 879,1 ved slutten av 2. kvartal. Indeksen har økt med 9,2 % siste kvartal og med 7,9 % siden årsskiftet.

  Hvordan blir 2019?

  Mange går nå inn i en periode hvor budsjetter og planer for 2019 skal legges. Hvilken lønns- og prisvekst bør vi benytte som utgangspunkt? Hva skjer med renten? Vi har tatt en gjennomgang og samlet noe av det som er publisert rundt forventningene til det neste året.

  Til grunn for dette avsnittet ligger Norges Banks pengepolitiske rapport 2/2018 fra juni 2018. Årets tredje pengepolitiske rapport blir publisert senere i september. I tillegg har vi med interesse lest DnBs rapport «Økonomiske utsikter» fra august 2018 og Nordeas «Economic Outlook 3/2018» fra september 2018.

  Norges Bank skriver innledningsvis i sin rapport: «Det er utsikter til at veksten i norsk økonomi blir høyere i år enn i fjor, og anslagene for veksten den nærmeste tiden er oppjustert.» Anslaget for veksten i BNP-fastland i 2018 varierer mellom 2,3 og 2,6 %, hvor Norges Bank er mest optimistiske. Gjennomsnittet av våre tre kilder ligger på 2,4 % for 2018. For 2019 ligger anslagene mellom 2,0 og 2,7 %, hvor gjennomsnittet er 2,3 %. Ekspertene peker på at de fleste områdene av norsk økonomi, med unntak for boliginvesteringene viser vekst i år. Nordea regner med at igangsettingen av nye boliger begynner å flate ut og at det sammen med noe høyere boligpriser gjør at de regner med at boliginvesteringene er nær bunnen. Denne utviklingen, samt usikkerheten knyttet til internasjonal handel, og spesielt forholdet mellom Kina og USA pekes på som usikkerhetsfaktorer i forhold til fremtidig vekst.

  Prisveksten har i 2018 vært høyere enn forventet og dette skyldes i hovedsak høy vekst i energiprisene og avgiftsøkninger. Kjerneprisveksten (KPI-JAE), hvor det justeres for avgiftsøkninger og energipriser, har holdt seg lav, og forventes lav også i 2019.

  Våre kilder har alle en forventning til lønnsveksten i år på 2,9 %. For neste år varierer anslagene mellom 3,1 og 3,3 %, med et gjennomsnitt på 3,2 %. Økningen i lønnsveksten forklarer Norges Bank med økende kapasitetsutnytting og et strammere arbeidsmarked med lav arbeidsledighet.

  Styringsrenten har ikke blitt endret så langt i løpet av 2018, men Norges Bank varslet i Pengepolitisk rapport 2/2018 fra juni at styringsrenten mest sannsynlig vil bli satt opp i september 2018. Rentemøtet avholdes 20. september. Vi legger til grunn en styringsrente på 0,75 ved utgangen av 2018. Norges Bank har signalisert at det kan komme ytterligere en økning på 0,25 prosentpoeng i mars og september 2019. På bakgrunn av dette har vi lagt inn en forventning om en gjennomsnittlig styringsrente på 1,00 % i 2019 og at styringsrenten ved utgangen av 2019 er på 1,25 %.