Nyhetsbrev 2. kvartal 2019

Midt i kvartalet – et nyhetsbrev fra Aprimo Rådgivning
Med Midt i kvartalet ønsker Aprimo å gi deg en kort oversikt og oppsummering av de viktigste nyhetene de tre siste månedene.

I denne utgaven kan du lese om:

Midt i kvartalet – et nyhetsbrev fra Aprimo Rådgivning

24. mai 2019
[lead]Med Midt i kvartalet ønsker Aprimo å gi deg en kort oversikt og oppsummering av de viktigste nyhetene de tre siste månedene.[/lead]

I denne utgaven kan du lese mer om:

Kort oppsummering av den økonomiske utviklingen i Norge

Utviklingen i internasjonal økonomi er usikker. Handelskonflikten mellom Kina og USA har tilspisset seg noe og Storbritannias forhold til EU er fortsatt uavklart etter at utsettelsen til 31. oktober ble godkjent. Hvordan spiller alt dette inn på norsk økonomi og hva er egentlig status? Vi ser på hvordan utviklingen har vært i norsk økonomi i første kvartal 2019.

Veksten i fastlands-BNP i første kvartal 2019 ble på 0,3 %. Dette skyldes blant annet at forrige kvartal var sterkt påvirket av jordbruksproduksjonen som tok seg opp etter tørkeperioden sommeren 2018. Veksten, målt i forhold til et sterkt fjerde kvartal 2018 ble dermed forholdsvis lav. Både kraftproduksjon og fiske trekker BNP ned dette kvartalet og veksten i industrinæringene stoppet nesten opp. Bygg og anlegg bidro positivt til veksten også i dette kvartalet og tjenestenæringene viser en bredt sammensatt vekst.

Husholdningenes konsum fortsatte veksten fra forrige kvartal og det er i hovedsak bilkjøp og vekst i tjenestekonsumet som er årsaken.

I utgangspunktet ble det rapportert et fall i investeringene i fjerde kvartal 2018, men dette har senere blitt korrigert og tallene viser nå en vekst på 2,3 % i det kvartalet. Tallene for første kvartal 2019 viser imidlertid et fall i investeringene på 1,2 %. Oljeinvesteringene faller, mens industriinvesteringene viser en økning på 9,8 %. Husholdningenes boliginvesteringer økte med 0,7 % i første kvartal.

Tallene for første kvartal viser fortsatt en stabil sysselsettingsvekst og antall sysselsatte personer økte med 0,5 %, eller om lag 13 700 personer. Arbeidsledigheten øker noe og er målt til 3,9 % i første kvartal. I alt er 108.000 personer arbeidsledige.

Etter at kvartalsvis månedsgjennomsnitt har ligget over 1,8 og 1,9 % de siste fire kvartalene, falt kvartalsvis månedlig 10 års statsobligasjonsrente med 0,2 prosentpoeng, til 1,72 % i første kvartal 2019. Prisendringen de siste 12 måneder er beregnet til 2,9 % og falt fra 3,5 % forrige kvartal. Det er prisøkningen på matvarer og strøm som er største bidragsytere til prisveksten. Prisveksten de siste 12 måneder, uten å ta hensyn til avgiftsendringer og energipriser, herunder strøm, var 2,7 %. For andre kvartal på rad har den norske kronen svekket seg i forhold til alle de tre valutaene vi holder oversikt over. Etter en korreksjon på 14,8 % i fjerde kvartal 2018 henter hovedindeksen på Oslo Børs seg inn igjen i løpet av første kvartal 2019 med en økning, sammenlignet med utgangen av 2018 på 8,0 %.

Litt om brexit – oversikt over endringer og konsekvenser

Det er lite som er avklart i forhold til om, når og hvordan Storbritannia skal forlate EU og foreløpig er det gitt en utsettelse til 31. oktober med å få avtalen med EU godkjent. Det er gjennomført en rekke tiltak som tar hensyn til de ulike alternativene som finnes. Vi gir deg muligheten til å få oversikt over dette store og kompliserte feltet.

Aksjeloven er klar for brexit og det ble vedtatt overgangsregler i april 2019 som sikrer at norske aksjeselskaper med britisk daglig leder og/eller britisk styremedlem kan fortsette som før hvis Storbritannia går ut av EU uten avtale.

En brexit uten avtale vil kunne ha konsekvenser for beskatningen av norske investeringer i aksjer og selskapsandeler i Storbritannia og for britiske investeringer i aksjer og selskapsandeler i Norge. Skatteetaten har en samleside, «Brexit – skatte- og avgiftsmessige virkninger», som gir oversikt over dette og andre konsekvenser for skatt og avgift.

Det er inngått avtaler og gjort en lang rekke andre tilpasninger som forberedelse til en eventuell brexit. Regjeringen (regjeringen.no) har en samleside med oversikt over «Norske forberedelser til brexit». Denne oversikten viser hvilke tiltak som er truffet på norsk side for å sikre norske interesser når og hvis Storbritannia går ut av EU. Det er for eksempel inngått en avtale som sikrer borgernes rettigheter. Det vil si at norske borgere i Storbritannia kan fortsette å bo der og i all hovedsak opprettholde samme rettigheter som i dag dersom Storbritannia går ut av EU uten en avtale. Videre er det inngått en avtale mellom Norge, Island og Storbritannia om varehandel. Om Storbritannia går ut av EU viderefører avtalen, i en overgangsperiode, viktige bestemmelser for handelen med varer mellom Norge og Storbritannia.