Nyhetsbrev 1. kvartal 2017

Midt i kvartalet – et nyhetsbrev fra Aprimo Rådgivning
Med Midt i kvartalet ønsker Aprimo å gi deg en kort oversikt og oppsummering av de viktigste nyhetene de tre siste månedene.

I denne utgaven kan du lese om:

Midt i kvartalet – et nyhetsbrev fra Aprimo Rådgivning

[lead]Med Midt i kvartalet ønsker Aprimo å gi deg en kort oversikt og oppsummering av de viktigste nyhetene de tre siste månedene.[/lead]

I denne utgaven kan du lese mer om:

Samlet omsetning i 2016 for Aprimo Rådgivning ble ca. 28 mill. Det er ny omsetningsrekord for oss. 2017 har også startet bra med god tilgang på nye oppdrag. Eksempler på nye oppdrag i januar og februar er utleie av CFO, økonomisjef og 2 tyngre controllere. Vi har i tillegg fått flere nye prosjektbaserte oppdrag. Eksempler er en IFRS konvertering for et selskap som skal på børs, bistand med utarbeidelse av årsrapporten for et børsnotert selskap og utarbeidelse av regnskap og ligningspapirer for et mellomstort selskap.

Kort oppsummering av den økonomiske utviklingen i Norge

Av SSBs oppsummering for 4. kvartal 2016 fremgår det at det fortsatt er svak vekst i norsk fastlandsøkonomi. Under dette segmentet presenterer vi noen hovedtall knyttet til utviklingen i norsk økonomi. 

SSBs kvartalsvise nasjonalregnskap viser fortsatt svak vekst i fastlands-BNP i 4. kvartal, men også at utviklingen gjennom 2016 har tatt seg opp fra året før. Etter en svak vekst de to foregående kvartalene økte husholdningenes konsum med 0,7 % i 4. kvartal. Investeringsnivået viste en økning i 2016 for de fleste sektorer sammenlignet med 2015. Petroleumsinvesteringene økte også i 4. kvartal etter en kontinuerlig nedgang siden 2013.  Sysselsettingen hadde en økning på 0,1 % i 4 kvartal som tilsvarer rundt 3.900 personer. Antall arbeidsledige er samtidig redusert. SSB har lagt fram tall som viser at det har blitt om lag 50.000 færre sysselsatte knyttet til petroleumsnæringen siden 2013 og at det i den samme perioden har blitt ca. 80.000 flere sysselsatte i jobber som ikke er knyttet til oljesektoren, herav 60.000 i privat sektor. Renten, målt som kvartalsvis gjennomsnittlig 10 årig statsrente økte i siste kvartal samtidig som inflasjonen gikk ned. Som i forrige kvartal har den norske kronen styrket seg sammenlignet med SEK og EUR, men er svekket sammenlignet med USD. Hovedindeksen på Oslo Børs økte også i 4. kvartal.

Forventninger til 2017

Norges Bank kom med sin forventningsundersøkelse for 4. kvartal 2016 i november. Undersøkelsen tar for seg ulike parters forventninger om inflasjon-, lønns-, valutakurs- og renteutviklingen. Vi gjengir hovedfunnene her.

Forventningene til prisveksten i 2017 ligger mellom 2,6 og 2,9 prosent, hvor økonomer og næringslivsledere tror på den laveste prisveksten og husholdningene på den høyeste. Forventningene til lønnsveksten ligger mellom 2,0 og 2,7 %. Husholdningene har de laveste forventningene mens økonomene og partene i arbeidslivet har de høyeste forventningene. Økonomene i undersøkelsen har mer tro på at kronekursen vil være styrket om 12 måneder (51,7 %) enn svekket (12,1 %). I husholdningene tror de fleste på en renteøkning de neste 12 månedene (50,3 %), mens 5,0 % tror på et lavere rentenivå.

Skattesatser 2017

Vi har gått inn i et nytt år og en rekke skattesatser er endret. Nedenfor gir vi en oversikt over enkelte av endringene og en oversikt over noen av de viktigste skattesatsene.

Skatten på alminnelig inntekt reduseres fra 25 % i 2016 til 24 % i 2017 (gjelder ikke i finanssektoren). Trinnskattene øker noe slik at maksimal effektiv marginalskattesats reduseres med 0,2 prosentpoeng. Dette gjelder både lønnsinntekt og næringsinntekt. Oppjusteringsfaktoren for utbytte endres også slik at marginalskatten på utbytte er uendret. Formuesbeskatningen beholdes uendret med en sats på 0,85 %, men innslagspunktet økes fra 1,4 mkr til 1,48 mkr. I tillegg endres verdsettelsesrabatten på sekundærbolig fra 20 % til 10 %. Det innføres verdsettelsesrabatt på aksjer mv. og andre driftsmidler på 10 %. Det innføres også en finansskatt på 5 % av lønnsgrunnlaget i finanssektoren fra 1.1.2017.

Krav om kvartalsrapportering for børsnoterte selskaper oppheves

Plikten til å offentliggjøre kvartalsrapporter er opphevet og selv om mange børsnoterte selskap fortsatt vil velge og offentliggjøre tall vil dette kunne være en forenkling for selskaper som er på børs eller som ønsker børsnotering.

Fra 1. januar 2017 er kravet til kvartalsrapportering tatt ut av verdipapirforskriften. Det foreligger fortsatt krav om offentliggjøring av årsregnskap og halvårsregnskap. Oslo Børs har foretatt en endring i «Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper» tilsvarende slik at heller ikke børsen krever kvartalsrapporter av selskaper med aksjer notert på Oslo Børs eller Oslo Axess. Det vil dermed kun være krav om årsrapport og halvårsrapport for selskaper notert på Oslo Børs og Oslo Axess som har Norge som hjemstat fra og med regnskapsåret 2017. Banker og forsikringsselskaper påvirkes ikke av disse endringene.